RANKING

순위 타이틀 아티스트명 아티스트정보 좋아요
1 The Anthem 원펀치 데뷔 - 2015.01.23   2015-01-23     ㅣ     장르 - 랩     ㅣ    유형 - 남성|그룹
2 동네술집 허각 데뷔 - 2015.05.22   2010.11.04     ㅣ     장르 - 포크     ㅣ    유형 - 남성|솔로
3 명왕성 좋아서 하는 밴드 데뷔 - 2015.10.29   2009.08.27     ㅣ     장르 - 포크     ㅣ    유형 - 혼성|그룹
4 F/W 슬리피 데뷔 - 2015.10.20   2006.07.25     ㅣ     장르 - 힙합     ㅣ    유형 - 남성|솔로
5 매트릭스 B.A.P 데뷔 - 2015.11.16   2012.01.26     ㅣ     장르 - 댄스     ㅣ    유형 - 남성|그룹
6 판타지아 전효성 데뷔 - 2015.05.07   2009.10.13     ㅣ     장르 - 댄스     ㅣ    유형 - 여성|솔로
7 TALK THAT 시크릿 데뷔 - 2012.12.04   2009.10.13     ㅣ     장르 - 댄스     ㅣ    유형 - 여성|그룹
8 나나이로 초신성 데뷔 - 2015.09.09   2007.09.20     ㅣ     장르 - 댄스     ㅣ    유형 - 남성|그룹
9 잠을 좀 자고 싶어요 라엘 데뷔 - 2015.08.05   2010.07.02     ㅣ     장르 - 재즈     ㅣ    유형 - 여성|솔로
10 샤인 어 문 라이트 빅스타 데뷔 - 2015.09.04   2012.07.12     ㅣ     장르 - 댄스     ㅣ    유형 - 남성|그룹

1 2 3

공유하기